UkrainianMigrant
Четверта хвиля української міграції
UkrainianMigrant Контакт |Головна | Робота в Україні | Четверта хвиля української міграції | Українці в світі | Преса України. Новини |
|Просимо допомоги | Книга відгуків |Дошка оголошень "МаrketRiv" |Заявка на інвестиції |Заявка на розміщення Реклами| Говорилка |
ПОГОДА В КИЄВІ:
ЗАЯВІТЬ ПРО СЕБЕ:
UkrainianMigrant
Ваша Заявка на інвестиції

UkrainianMigrant
Заявка на розміщення Реклами
Інститут досліджень діаспори ІДД. ПРОЕКТИ:

ПРОЕКТИ

Створення фундаментального науково-довідникового атласу "Українці в світі (в мапах, текстах, ілюстраціях)".

Формат Атласу - 300 х 400 мм, обсяг - 45 друк. аркушів. Видання складатиметься із майже 100 відтворених фрагментів існуючих та понад 150 створених мап, близько 200 ілюстрацій та численних оригінальних текстів-свідчень. Мова Атласу (наукових коментарів, текстів-cвідчень, підписів-пояснень та ін.) - українська, анотацій розділів - англійська, прикінцевих анотацій - англійська, французька, німецька, еспанська.

До участі в роботі зголосились провідні українські історики, етнографи та географи зі США, Канади, Франції, Німеччини, Польщи, Великобританії, України. У 1995 р. уряд України доручив міністерствам і відомствам організаційно сприяти Інституту в підготовці атласу до видання. Станом на 2 лютого 2001 р. на комп'ютері набрано (завдяки фінансовій допомозі Українського Братського Союзу) 30% тексту.Концептуальні засади створення атласу

Попри багатовікову історію українського народу та численні праці, присвячені вивченню останньої, прикрим фактом є відсутність фундаментального цілісного картографічного видання (атласу), яке б містило науково-узагальнюючу інформацію про розселення українців на своїй етнічній території та в інших країнах, наочно характеризувало набутки їхньої матеріальної та духовної культури. Віддаючи належне створеному 1937 року В. Кубійовичем “Атласу України й сумежних країв”, слід зауважити на просторову обмеженість цього видання, в якому домінували мапи й тексти природничої та соціально-економічної тематики. Етнографічні ж мапи (авторами яких є інші західноукраїнські дослідники), складені наприкінці XIX - в першій половині XX ст., є окремими картографічними творами, до того ж без ґрунтовної історико-географічної та етнографічної інтерпретації змісту. Очевидно, не доводиться говорити про видані у підрадянській України мапи й атласи, в яких навіть не згадувались українські етнічні землі.

Атлас “Українці в світі (в мапах, текстах, ілюстраціях)” (далі - Атлас), створюється Інститутом досліджень діаспори (ІДД) як комплексне науково-довідкове історико-географічне, статистико-етнографічне та картографічне видання, яке достатньо повно, систематизовано й об'єктивно відображатиме всі етапи розвитку українського етносу - від найдавніших часів до сьогодення. Зокрема, передбачено відтворити всі складові традиційної характеристики діаспорних груп: їх походження, міграцію, поселення, економічне та політичне життя, соціальну структуру та організацію, культуру, релігію, освіту.

Для цього створювані мапи Атласу, що відображатимуть частку українців в населенні різних країн (історико-етнографічних регіонів), а також унаочнюватимуть розміщення матеріальних об'єктів (будівель українських громадських організацій, наукових інституцій, навчальних закладів, культових установ, цвинтарів, таборів інтернування українців та ін.) та соціально-демографічні й конфесійні показники (статево-вікову й фахову структури, середній розмір родини, освітній рівень, величину доходів, кількість віруючих різних обрядів та динаміку їхньої чисельності тощо) мають відзначатись глибиною та документальністю змісту.

Головною вимогою до текстів Атласу, що характеризуватимуть риси матеріальної й духовної культури українського народу та його етнопсихологічний феномен, є повнота та об'єктивність. Складові матеріальної культури українського етнокомпоненту (поселення, житло, одяг, господарський реманент, підсобні промисли і художні ремесла) висвітлюватимуть ілюстрації.

Існуючі мапи (адміністративно-територіального устрою, археологічні, етнографічні, антропологічні, демографічні, лінгвістичні, діалектологічні та ін.), які повністю або ж частково передбачається відтворити, мають відзначатись детальністю - це відповідатиме їх науково-довідковому призначенню.

Належна увага приділятиметься науковому узгодженню створюваних та існуючих мап всередині структурних одиниць Атласу (розділів), між останніми, а також між мапами різної тематики. Своєрідна єдність Атласу досягатиметься добором мірил мап, що співставлятимуться, визначенням принципів побудови мап, вибором показників-одиниць виміру й градацій, застосовуваними методами картографування, цензами й нормами генералізації, а також способами оформлення мап. Очевидно, домінуватимуть аналітичні мапи.

Зважаючи на ризик створення заангажованого видання, пріоритет надаватиметься існуючим картографічним творам, складеним іноземними авторами. Це ж стосується текстів та, певною мірою, ілюстрацій.

Органічною складовою Атласу мають бути матеріали переписів населення та поточної етнічної статистики, частково використані при створенні мап.

Мова Атласу (наукових коментарів, фрагментів текстів, підписів-пояснень та ін.) - українська, анотацій розділів англійська, прикінцевих анотацій - англійська, французька, німецька, еспанська.

Структура й обсяг

Атлас будуватиметься за хронологічно-регіональним принципом: висвітлення історії українського етносу в часі "прив'язуватиметься" до частин світу, країн та їхніх складових - історико-етнографічних регіонів.

Передбачається, що Атлас складатиметься з таких відомостей та розділів:

 • Спис членів наукової та технічної редакцій.
 • Спис осіб та організацій, що взяли участь в роботі над Атласом.
 • Передмова (призначення Атласу, методика роботи тощо).
 • Зміст.
 • Умовні позначення.

Орієнтовний обсяг - 2% від всього Атласу.

I. УКРАЇНА
Мапи:

Оглядова (фізико-географічна та політико-адміністративна).
Формування національної території.*
Історико-етнографічне районування. Етнографічні групи українського народу.
Етнічний склад населення України.
Щільність населення.
Динаміка чисельності українців за матеріалами переписів населення.
Релігійні мапи України.

Орієнтовний обсяг розділу - 10%
II. МІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ У ЧАСІ І ПРОСТОРІ

Мапи, тексти та Ілюстрації відтворюватимуть періодизацію міграцій, чисельність емігрантів, характеризуватимуть переселенську політику Австро-Угорщини, Польщі, Російської імперії, СССР тощо.

Орієнтовний обсяг - 3%.

III. ЄВРОПА - оглядова мапа
  Польща - оглядова мапа.
   

Мапи Підляшшя, Холмщини, Перемишльщини.
Тематична мапа “Український мартиролог”.

  Словаччина - оглядова мапа.
    Мапа Пряшівщини й Бардіївщини.
  Чехія - оглядова мапа.
  Держави колишньої СФРЮ. Оглядові мапи Хорватії, Сербії, Боснії.
  Угорщина - оглядова мапа.
  Румунія - оглядова мапа.
    Мапи Добруджі, Південної Буковини, Банату.
  Молдова - оглядова мапа.
    Мапа Придністров'я.
  Европейська Росія - оглядова мапа.
    Мапи Москви, Санкт-Петербургу, Північної Слобожанщини, Донщини.
  Білорусь - оглядова мапа.
    Мапа Берестейщини.
Мапи:

Німеччина
Австрія
Франція
Великобританія
Італія і Ватикан

Орієнтовний обсяг - 20%.
IV. АЗІЯ - оглядова мапа
  Азійська Росія - оглядова мапа.
    Мапи Далекого Сходу, Сибіру, Кубані й Ставропільщини.
  Тематична мапа “Українські культурні впливи на Московщину (Росію)”.
  Держави Кавказу. Оглядові мапи Грузії, Вірменії, Азербайджану.
  Казахстан - оглядова мапа.
    Тематична мапа “Освоєння цілинних та залогових земель у 1950-1970-х рр.”.
  Держави Середньої Азії. Оглядові мапи Узбекістану, Киргизії, Туркменістану, Таджикистану.
    Тематична мапа “Діяльність “Просвіти” у Туркестанському краї. 1917-1920 рр.”.
    Тематична мапа “Примусові переселення громадян підрадянської України, 1920-і - 1980-і рр.”.
Мапи: Китай
Туреччина
Ізраїль
Орієнтовний обсяг - 20%.
V. ПІВНІЧНА АМЕРИКА - оглядова мапа
  США**
Канада**
Орієнтовний обсяг - 30%.
VI. ПОЛУДНЕВА АМЕРИКА - оглядова мапа
Мапи: Аргентіна
Бразілія
Орієнтовний обсяг - 8%.
VII. АВСТРАЛІЯ Й НОВА ЗЕЛАНДІЯ - оглядова мапа
  Мапи південно-східної та південно-західної Австралії.
Орієнтовний обсяг - 4%.
VII. АФРИКА - оглядова мапа
Орієнтовний обсяг - 1%.

Спис використаних джерел.
Алфавітний покажчик.
Спис жертводавців (прізвища осіб та назви організацій, які пожертвували понад 10 дол. США)***

Орієнтовний обсяг - 2%.

Формат Атласу - 300 х 400 мм. Загальний обсяг - 45 умовних друкованих аркушів - складатиметься із майже 100 відтворених фрагментів існуючих та понад 150 створених мап, близько 200 ілюстрацій, а також текстів й коментарів.

* ця та інша мапи доповнюватимуться мапами-врізками;
** мапи етно-демографічні, соціальні, культурно-освітні, релігійні;
*** за пожертву понад 200 дол. США для благодійників передбачений подарунковий варіант Атласу.

Методика роботи

Робота над Атласом складатиметься з так зв. передкартографічного та картографічного етапів. На першому формується призначення Атласу, визначаються вимоги до структури й порядку його розробки, математична основа та зміст мап й розділів, формуються редакційні вказівки щодо особливостей його складання та технології підготовки до видання тощо. Наступний етап полягає у розробці картографічних основ масштабного ряду Атласу, аналізі “вихідних” (тих, що використовуватимуться) матеріалів, виборі показників, прийомів та способів картографування, складанні карт. За обсягом ці етапи складають, відпововідно, 40% та 60% часу та витрат.

Зокрема, відтворення фрагментів існуючих картографічних творів (мап, рукописних планів-мап, схем) передбачає їх пощук у колекціях архівів, бібліотек, державних й громадських організацій та установ, наукових інституцій, передовсім в картосховищах архівів та бібліотек України, США, Канади, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, інших країн. Наступний етап - виготовлення якісних позитивів, придатних для поліграфічного відтворення.

Так само віднаходитимуться матеріали переписів населення, що містять “прямі” дані про етнічну приналежність (національність) чи про мову (рідна мова, розмовна мова та ін.), а також переписів, де є побічні відомості про національний склад населення: про походження, місце народження, підданство, віросповідання тощо. Розшукуватимуться етнографічні публікації органів державної влади, міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО та ін.), а також праці етнографів, географів, істориків і демографів про розселення українців та інші матеріали про національний склад населення країн світу.

Створюватимуться мапи фахівцями лабораторії картографії ІДД, лабораторій картографії та геоекології Київського національного універсистету імени Тараса Шевченка; редагування розділів Атласу здійснюватиметься науковцями інститутів Національної Академії наук України, інших наукових інституцій та навчальних закладів України та зарубіжжя. Вони ж будуть авторами коментарів.

Підготовка та видання серії збірок архівних матеріалів "Українське зарубіжжя: історія в документах".

Архівні джерела про еміґрацію з України і життя діаспори протягом XVIII - 1990-х років - це документи переважно вищих органів управління, місцевих адміністрацій, статистичних органів і, водночас, громадських інституцій, особові фонди, документи приватного листування. Такі документи є майже у всіх центральних та реґіональних державних архівах України.

Обсяг цих фондів і колекцій, які постійно поповнюються надходженнями з інших країн, становить мільйони документів і тисячі справ. Періодичність видання - щоквартально, обсяг однієї збірки - 25 друк. арк., наклад - 1000 примірників.

Досягнуто домовлености з Головархівом України щодо співпраці. Зокрема, працівники держархівів готуватимуть (віднаходитимуть, систематизуватимуть та передруковуватимуть) документи до видання за цінами, нижчими за ринкові.

Підготовка та видання щорічного (поновлюваного) універсального інформаційного каталогу "Зарубіжне українство"

Каталог містить інформацію про українські закордонні громадські, культурно-освітянські, наукові, релігійні, жіночі, молодіжні, бізнесові, спортові та ін. інституції, інформацію про видатних діячів українського зарубіжжя. Періодичність видання - раз на рік, обсяг - 15-17 друк. арк.


У серпні 1999 р. видано перший каталог, який було презентовано делегатам ІІ Всесвітнього форуму українців. У жовтні 1999 р. видано, коштом п. Івана Пуйо (Нью-Йорк), каталог "Зарубіжне українство'99".

Каталог “Зарубіжне українство’99” подаровано: (переглянути список)Публікації

  1. Закордонне українство // Урядовий кур’єр (Київ). - 1999, 23 листопада
  2. Один видали, другий готують // Голос України (Київ). - 1999, 4 грудня
  3. Винниченко І. Довідник про українців зарубіжжя // Український форум (Київ). - 1999, 24 листопада
  4. Нові книжки. Закордонне українство, Інформаційний каталог, Інститут досліджень діяспори // Новий шлях (Торонто, Канада). - 1999, 15 грудня
  5. У Києві видано каталог “Закордонне українство” // Свобода (Парсіппані, США). - 2000, 14 січня
  6. Гаран Є. Довідник про діяспору // Вільна думка (Лідкомб, Австралія). - 2000. - Ч. 3-4 (17-30 січня)
  Каталог "Закордонне українство" (Київ: Стилос, 2001)

  У грудні 2001 р. видано каталог "Закордонне українство".  Каталог "Закордонне українство" подаровано:(переглянути список)

  Підготовка та видання бібліографічного покажчика літератури "Українське зарубіжжя"


  Покажчик містить перелік "діаспорних" монографій, публікацій в науковій періодиці, науково-публіцистичних та громадсько-політичних часописах, які були видані в України протягом ХХ століття, а також ті джерела, що зберігаються в архіві та бібліотеці Інституту. Орієнтовний обсяг покажчика - 10 друк. арк, наклад - 1000 примірників.


  Покажчик "Українське зарубіжжя (1900 - грудень 1999 р.)" (обсяг 7,2 друк. арк.) видано, за сприяння Київської міськадміністрації, у грудні 1999 р.

  Покажчик “Українське зарубіжжя” подаровано: (переглянути список)

  Підготовка та видання бібліографічного покажчика літератури "Українське зарубіжжя"


  Бібліографічний покажчик
  "Українське зарубіжжя (1900 - травень 2002 рр.)"

  Покажчик видано в травні 2002 р. коштом Фундації ім. Івана Багряного (США).

  Покажчик “Українське зарубіжжя” подаровано: (переглянути список)


  Публікації

   1. Вікова історія діаспори // Голос України (Київ). - 2000, 10 лютого
   2. Винниченко І. Вся діаспора на 160 сторінках // Україна молода (Київ). - 2000, 27 січня
   3. Винниченко І. Нове видання Інституту досліджень діаспори // Український форум (Київ). - 2000, 24 січня
   4. Історія Діяспори // Вільна думка (Лідкомб, Австралія). - 2000. - Ч. 9 (28.02 - 5.03)
   5. Винниченко І. Найповніший бібліографічний покажчик про закордонних українців // Українські вісті (Детройт, США). - 2000, 19 березня
   6. Винниченко І. Видано найповніший бібліографічний покажчик про закордоних українців // Українська думка (Лондон, Великобританія). - 2000, 23 березня
   7. Видання про українську діаспору // Бюлетень ЦПУН (Мюнхен, Німеччина). - 2000. - № 1. - С. 14
   8. Винниченко І. Покажчик про видатних співвітчизників // Шлях перемоги (Київ - Лондон - Нью-Йорк). - 2000, 22 квітня
   9. Надіслані видання // Українська думка (Лондон, Великобританія). - 2000, 1 червня
   10. Нові книжки // Новий шлях (Торонто, Канада). - 2000, 17 червня.
   Підготовка та видання інформаційно-бібліографічного покажчика “Національні меншини в Україні”

   Інформаційно бібліографічній покажчик "Національні меншини в Україні" містіть інформацію містить інформацію про діючи організації нацональних меншин, органи державної влади, що опікуються питаннями задоволення потреб нацменшин, дипломатичні представництва, акредитовані в Україні, перелік “діаспорних” монографій, публікацій в науковій періодиці, науково-публіцистичних та громадсько-політичних часописах, які були видані в України протягом ХХ та ХХІ століть, а також ті джерела, що зберігаються в архіві та бібліотеці Інституту. Орієнтовний обсяг покажчика - 10 друк. арк, наклад - 1000 примірників.


   Покажчик “Національні меншини в Україні” (обсяг 10,0 друк. арк.) видано, за сприяння Київської міськадміністрації , у грудні 2000 р.

   Покажчик “Національні меншини в Україні” подаровано: (переглянути список)

   Щодвамісячне видання "Вісника ІДД"
    

   Вісник ІДД подаровано (Ч. 10, 2002): (переглянути список)

   Збірка "Четверта хвиля еміґрації: реґіональні особливості" (К.: Геопринт, 2002. - 40с)
    

   Збірку подаровано: (переглянути список)

   Винниченко І. "Українці в Санкт-Петербурзі"
   (К.:Геопринт,2002. - 90 с.)
    

   Книгу подаровано: (переглянути список)

   Бібліографічний покажчик "Українське зарубіжжя"
   (К.:Стилос,2002. - 284 с.)
    

   Покажчик подаровано: (переглянути список)

   Збірка "Економічна еміграція з України: причини і наслідки"
   (К.:Геопринт,2003. - 60 с.)
    

   Збірку подаровано: (переглянути список)

   Інформаційно-бібліографічний покажчик "Україна поліетнічна"
   (К.:Геопринт,2003. - 90 с.)
    

   Покажчик подаровано: (переглянути список)

   Інформаційно-бібліографічний покажчик “Національні меншини в Україні”
   (видання друге, доповнене)
   (К.:Стилос,2003. – 252 с.)
   Покажчик виданий за сприяння Фундації ім. Івана Багряного (США)
    

   Покажчик подаровано: (переглянути список)

   Інформаційний каталог
   "Українські організації в країнах Заходу"
   (К.: ВД "Фоліант", 2004. - 104 с.).
   Довідник видано за сприяння Київської міської держадміністрації.
    

   Каталог подаровано: (переглянути список)

   "Вісник ІДД". Рік ХІ. Число 11
   "Вісник" виданий за сприяння ЗАТ "Оболонь"

   "Вісник" подаровано: (переглянути список)

   Інформаційний каталог "Закордонне українство.2003"
   (К.:Геопринт,2004. - 150 с.)

   За сприяння ДВАТ "Укркнига" каталог подаровано: (переглянути список)

   За сприяння МЗС України каталог передано: (переглянути список)

   Інформаційно-бібліографічний покажчик "Закордонні українці"
   (К.:ПП "Форсал 8",2005. - 504 с.)
   Довідник видано на замовлення МЗС України.
   CD-диск "Світове українство"
   (Київ-Харків,2005)
   Виготовлено на замовлення МЗС України.
   Підготовка та видання Каталогу бібліотеки та архіву ІДД

   Станом на 01.01.2001 р. бібліотека нараховувала понад 3000 назв україніки, в архіві зберігалось майже 10 тисяч ориґінальних документів. Орієнтовний обсяг каталогу - 10 друк. арк., наклад - 1000 примірників.

   Комп'ютеризація
   Комп’ютеризація бібліотеки та архіву Інституту, які постійно поповнюються, у т.ч. надходженнями з-за кордону (дарування інституцій та окремих осіб). Українські часописи регулярно надходять з Канади, США, Арґентіни, Бразилії, Австрії, СР Югославії, Великобританії, Польщі, Німеччини, Хорватії, Австралії, Білорусі, Росії, Вірменії.
   Підготовка та проведення досліджень

   Див. моніторинг

   Підготовка та проведення, спільно з іншими науковими, освітніми, державними та громадськими інституціями України та українського зарубіжжя, соціологічних, статистичних, демографічних, історико-географічних та ін. досліджень з актуальних й важливих проблем зарубіжного українства, зокрема, задля обґрунтування положень Державної програми “Українська діаспора на період до 2000 року”, Національної програми “Закордонне українство на період до 2005 року”, інших подібних програм.
   Організація та проведення конференцій
   Організація та проведення, спільно з іншими науковими, державними та громадськими інституціями України та українського зарубіжжя, наукових, науково-практичних конференцій, “круглих столів”, панелів тощо з діаспорної тематики.

   Cтворення серіалу документальних фільмів "Українці в світах"

   Створення серіалу документальних фільмів “Українці в світах”, який складатиметься з понад 80 півгодинних “телеоповідань” про країни оселення наших співвітчизників на всіх материках, їхнє громадське, культурно-освітнє та релігійне життя, а також про зарубіжних українців, які є гордістю країн оселення та всього людства.

   Проєкт підтримали і задекларували надання йому організаційної допомоги громадські організації України й українського зарубіжжя, а також державні інституції України. Намір взяти участь у реалізації проєкту документально висловили професійні кіно- та відеоінституції.

   Створення серії навчальних відеофільмів "Географія українського зарубіжжя"

   Відеофільми використовуватимуться в середніх та вищих навчальних закладах.

   Проєкт підтримали державні освітянські інституції України і запевнили у наданні допомоги.
   Створення кіно- та відеоархіву "діаспорних" матеріалів

   Ці матеріали, зокрема, увійдуть до:

   • навчальних відеофільмів;
   • телепередач про закордонних українців, які демонструватимуться на вітчизняних телеканалах;
   • кінолекторію “Українська діаспора, діаспори в Україні: минуле та сьогодення”.

   У Державному кінофотофоноархіві України віднайдено десятки відеострічок та фрагментів фільмів про закордонних українців, створених у 1928-1985 роках.

   Проведення в Україні та країнах оселення українців міжнародного щорічного фестивалю "Нашого цвіту - по всьому світу"

   Див. Фестиваль

   Проєкт підтримали і задекларували надання йому допомоги державні і громадські організації України та українського зарубіжжя. Оргкомітет Фестивалю очолює віце-прем'єр-міністр України Іван Драч.

   Створення та забезпечення функціонування кінолекторію “Українська діаспора, діаспори в Україні: минуле та сьогодення”.

   Проєкт підтримали і висловили бажання спільно реалізувати його відомі вітчизняні кіномитці, у доробку яких - кіно- та відеострічки про закордонних українців й про національні меншини в Україні.

   Сприяння забезпеченню українських громад зарубіжжя та українських закордонних навчальних закладів відеоматеріалами про історію й сьогодення України та зарубіжного українства, зокрема, останніми - освітніх закладів в "російськомовних" реґіонах України.

   Досягнуто домовлености зі студіями-продакшн про виготовлення, на пільгових засадах, відповідних відеоматеріалів.

   Створення альманаху "Визначні постаті закордонного українства"

   Альбом-альманах "Визначні постаті закордонного українства" інформуватиме про державних, політичних, громадських та релігійних діячів, науковців, мистців, винахідників, спортовців, меценатів українського роду, імена яких занесено до пантеону видатних особистостей багатьох країн. Особливістю видання є те, що до нього увійдуть не лише ті, що відійшли у засвіти, а й нині сущі.

   Характеристики альманаху: формат А4 (210 х 297 мм), папір - крейдяний, обкладинка - тверда, напис на шкірі золотим тисненням, друк - повнокольоровий. На одної сторінці українською та англійською мовами міститиметься текстова інформація про одну особу та ілюстрації, що висвітлюють її діяльність.

   Презентація альманаху передбачається під час святкування Дня незалежности 2004 року.

   Весь наклад альманаху буде подаровано: в Україні - вищим органам державної законодавчої та виконавчої влади, регіональним органам влади, центральним бібліотекам, вищим та середнім спеціальним навчальним закладам, у т.ч. військовим, дипломатичним установам інших країн та представництвам міжнародних організацій, акредитованим в нашій державі, в інших країнах - керівникам держав, урядів та парламентів, національним бібліотекам, дипломатичним установам України, українським громадам.

   Альманах міститиме прізвища та імена всіх жертводавців, а також інституцій, що нададуть фінансову допомогу (із зазначенням суми пожертви).

   До редакційної ради альманаху запрошені Олекса Біланюк (США), Богдан Гаврилишин (Швайцарія), Іван Драч, Іван Дзюба, Аркадій Жуковський (Франція), Олег Іванусів (Канада), В'ячеслав Брюховецький, Осип Мороз (США), Михайло Сорока, Ярослав Яцків, до редакційної колегії - Василь Верига (Канада), Осип Зінкевич (США), Микола Мушинка (Словаччина), Віктор Роєнко (Канада), Юлій Станішевський, Ігор Стебельський (Канада), Володимир Трощинський, Ростислав Хомяк (США), Василь Шендеровський, Петро Шищенко, Дмитро Штогрин (США), Сергій Білокінь, Андрій Попок.

   Реалізація гуманітарного проєкту "Місця пам'яти на мапі України"
   (Свідоцтво державного департаменту інтелектуальної власності МОН України №10177 від 03.06.2004)

   Проєкт реалізується за участю вітчизняних та іноземних державних, громадських та професіоналістських організацій.

   Метою та головними завданнями Проекту є:

   • сприяння вихованню широкого загалу, передовсім, юні України та інших держав, в шанобливому, гуманному ставленні до своїх предків та їхньої спадщини, формуванню у неї високого рівня міжетнічної взаємоповаги;
   • пошук і встановлення в Україні місць, пов'язаних з важливими історичними подіями, життям та діяльністю видатних українців та представників інших народів;
   • збір, систематизація, збереження та поширення інформації про життя та діяльність в Україні видатних осіб, у т.ч. неукраїнського походження, та створені ними пам'ятки матеріальної і духовної культури;
   • підготовка та видання друкованих та інших матеріалів (мартирологів, буклетів, брошур, монографій, листівок, мап, поштових марок, значків, монет тощо), створення віде- та радіотворів (у т.ч. програм), які висвітлюватимуть внесок видатних українців та представників некорінного етносу України в її історію та культуру, а також інформуватимуть про місця в Україні, пов'язані з видатними українцями та іноземцями;
   • збір, систематизація та збереження матеріалів (у т.ч. документів) про поховання на території України іноземних вояків, полеглих у боях та померлих під час перебування у полоні, участь в їхньому облаштуванні та належному утриманні; підготовка та створення відповідних інформаційних матеріалів (відеофільмів, мартирологів тощо);
   • клопотання про впорядкування місць поховання, у т.ч. представників некорінних етносів України, встановлення меморіальних об'єктів на їхніх могилах та пам'ятників і меморіальних знаків у місцях їхньої діяльности, створення відповідних експозицій в музеях, інших публічних місцях;
   • клопотання про присвоєння імен видатних українців та представників некорінних етносів України вулицям, площам, громадським установам тощо;
   • сприяння розвитку екскурсійної справи, в'їзного та внутрішнього туризму в Україні, а також надання відповідної допомоги українським та закордонним туристичним агенціям;
   • залучення до проведення відповідних заходів вітчизняних і закордонних державних, громадських, професіоналістських організацій та органів самоврядування;
   • сприяння створенню для проведення зазначених заходів відповідних інституцій (пошукових клубів, товариств шанувальників тощо);
   • налагодження контактів та обміну досвідом між вітчизняними і зарубіжними інституціями, завданням яких є вшанування пам'яти полеглих у боях та померлих у полоні вояків;
   • надання відповідної допомоги іноземним інституціям та приватним особам (на їхні прохання) у їхніх пошуках на території України громадян інших держав (загиблих, померлих, похованих).
   19-21.05.2004 р.
   У столичній Галереї 36 (Андріївський узвіз, 36) працювала виставка світлин Ігора Винниченка "Архітектурні пам'ятки Києва, створені німцями". На її відкритті з вітальними словами виступили 1-й секретар Посольства ФРН в Україні пан Арно Кіркгоф, представники Гете-Інституту в Києві, керівники Асоціації німців України та київського Центру німецької культури "Відерштраль", столичні архітекти, науковці. Відвідувачі виставки мали змогу ознайомитись зі спорудами, авторами яких є німецькі зодчі, що жили і творили в Києві наприкінці 18 - на початку 20 століть: Едуард БРАДТМАН, Василь ГАНКЕ, Ієронім КІТНЕР, Ебіг КЛАВЕ, Мартин КЛУГ, Андрій-Фердінанд КРАУСС, Іван МЕЛЛЕР, Роберт-Фрідріх МЕЛЬЦЕР, Йоган Готфрід ШЕДЕЛЬ, Олександр-Петро-Адріан ШІЛЕ, Карл ШИМАН, батько та син ШЛЕЙФЕРИ, Віктор-Іоганн-Готліб ШРЕТЕР та Іван ШТРОМ.

   Захід було проведено за сприяння Асоціації німців України, Центру німецької культури "Відерштраль" (Київ) та АТ "Оболонь".

     

   За сприяння посольства ФРН в Україні та Гете-інституту в Києві видано каталог виставки.
    

   Каталог подаровано: (переглянути список)

    
   Інститут спільно з Українським центром соціальних досліджень "Етнікос" (м.Рига, Латвія) ініціювали та розпочали реалізацію гуманітарного проєкту "Україна - Латвія: від моря до моря". Він, зокрема, передбачає проведення в Україні 2007 року наукової конференції (та видання її матеріалів), видання монографії "Українсько-латвійські зв'язки в історичному просторі" та збірки архівних документів "Українці в Латвії, латиші - в Україні", заходів із пошанування визначних представників українського та латиського народів та ін.

   ІДД та Центр "Етнікос" звернулись до відповідних державних та громадських інституцій в Україні і Латвії з проханням про сприяння його реалізації. Підтримку заходу задекларував Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні пан Андріс Вілцанс.

   * * *
   Інститут досліджень діаспори ІДД.
   http://idd.ukrsat.com/
   Можете надіслати свою статтю на тему Українські Мігранти::
   Моя стаття на тему українці-мігранти:

   Ім'я:
   Країна:
   E-mail (обов'язково):
   Тема:
   Текст:


    

   "Надсилайте свою думку на тему МІГРАЦІЯ українців і ми розмістимо її на сторінках MihrantUA" [Запрошуємо до ділової співпраці !!!]   

   Copyleft 2007-2008 ©. МігрантУкраїнець
   ---
   Сайт управляется системой uCoz